López Seco, C. (2014). MOVIMIENTO CORDOBES. Diálogo con Maxi Baldi. TOMA UNO, (3), 279–282. https://doi.org/10.55442/tomauno.n3.2014.9319